Mina försäkringars personuppgiftspolicy

Mina försäkringar värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Mina försäkringar samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig är Mina försäkringar Sverige AB, organisationsnummer 556870-2657, Östra Skansgatan 30, 413 02 Göteborg. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@mina.

Du har rätt att invända till vår personuppgiftsbehandling i vissa avseenden, läs mer nedan under respektive ändamål. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida kan utgöra personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilken information samlar vi in om dig och varför

Ändamål

 • För att kunna tillhandahålla Mina försäkringar jämförelsetjänst för försäkringar
 • För att kunna förhindra bedrägerier, identitetskapningar och utföra riskhantering
 • För att kunna tillgodose säkerhet för vår tjänst och kommunikationsnät, upptäcka/förhindra olaglig användning, intrång/virusattacker m.m.

Behandlingar som utförs

 • Utlämnande av prisuppgift
 • Vidarebefordran av uppgifter till de försäkringsbolag vi samarbetar med
 • Kontakt via e-post, sms och telefon
 • Hantering av kundtjänst
 • Analysera uppgifter mot uppgifter kopplade till misstänka aktiviteter.
 • Analysera uppgifter mot tilläggsuppgifter kopplade till misstänka aktiviteter.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn och personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Konto- och betalningsuppgifter.
 • Uppgifter som är lagstadgade vid tecknandet.
 • Uppgifter som är nödvändiga för att få uppgift om samt ansöka till vald försäkringsprodukt.
 • IP-nummer

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, hämtar vi även uppgifter från det försäkringsbolag där du har för avsikt att teckna en försäkring.

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

När du ansöker om en försäkring via mina.se skickar vi dina uppgifter till det försäkringsbolag som vi samarbetar med och som du har för avsikt att teckna en försäkring.

Automatiserat beslutsfattande

Vår ambition är att uppnå en helt automatiserad behandling och ett automatiserat beslutsfattande av de försäkringsbolag som vi samarbetar med. Tyvärr är försäkring inte alltid lätt, varför detta idag oftast inte är fullt görligt. En viss manuell hantering krävs i regel alltid för varje ansökan. Vänd dig till respektive försäkringsbolag för mer information om deras automatiserade beslutsfattande.

Laglig grund

 • Fullgörande av kundavtal.
 • Berättigat intresse efter en intresseavvägning. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din enskildas integritet på väsentligt sätt.
 • Berättigat intresse att upprätthålla säkerheten för vår tjänst efter en intresseavvägning. Denna behandling av dina personuppgifter gör vi med stöd av en så kallade intresseavvägning där vi bedömer att behandlingen inte kränker din enskildas integritet på väsentligt sätt.

Din rätt att motsätta sig behandlingen:

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att Mina försäkringar ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda denna tjänst.

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål så länge du har en gällande försäkring eller ett giltigt erbjudande om försäkring. Om du tecknar en försäkring förmedlad av oss behöver vi enligt försäkringsförmedlingslagen spara uppgifter om ingångna försäkringar så länge det behövs med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken anspråk på skadestånd kan göras. Detta innebär att Mina försäkringar sparar dessa uppgifter i 12 år från förmedlingstillfället. Information arkiveras och sparas krypterad med begränsad tillgång. Vid det fall du inte tecknar en försäkring raderar vi din data 15 månader efter att du genomförde försäkringsjämförelsen. Kundtjänst per e-post raderas löpande 15 månader efter mottagandet.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. När det kommer till drift och underhåll använder vi oss av personuppgiftsbiträden som är baserade i Sverige.

Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Exempelvis om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (exempelvis loggfiler). I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi har kontroll över våra informationstillgångar.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Se mer om de specifika legala grunderna under respektive ändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Notera att Mina försäkringar i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och därmed ej får radera information.

Rätt till rättelse.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss.

Skicka ett meddelande till oss på info@mina.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.